Yasargil Suction Tube 11.0 cm, 150 mm x 3.0 mm

Yasargil Suction Tube 11.0 cm, 150 mm x 3.0 mm

SKU: 044-017 Category:
Description

Description

Yasargil Suction Tube 11.0 cm, 150 mm x 3.0 mm