McPherson European Bipolar Forceps 3 1/2″ (9.0 cm) Tip Size: 0.3 mm, 0.5 mm

McPherson European Bipolar Forceps 3 1/2″ (9.0 cm) Tip Size: 0.3 mm, 0.5 mm

SKU: 700-057 Category:

McPherson European Bipolar Forceps 3 1/2″ (9.0 cm) Tip Size: 0.3 mm, 0.5 mm