Hibbs Bone Gouges 24.0 cm, 19 mm, Straight

Hibbs Bone Gouges 24.0 cm, 19 mm, Straight

SKU: 058-142 Category:
Description

Description

Hibbs Bone Gouges 24.0 cm, 19 mm, Straight