Hibbs Bone Gouges 24.0 cm, 32 mm, Straight

Hibbs Bone Gouges 24.0 cm, 32 mm, Straight

SKU: 058-144 Category:
Description

Description

Hibbs Bone Gouges 24.0 cm, 32 mm, Straight