Yasargil Suction Tube 11.0 cm, 150 mm x 2.5 mm

Yasargil Suction Tube 11.0 cm, 150 mm x 2.5 mm

SKU: 044-016 Category:
Description

Description

Yasargil Suction Tube 11.0 cm, 150 mm x 2.5 mm